REGULAMIN NABORU DZIECI


                                    

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 „TĘCZOWA JEDYNECZKA” W RAWIE MAZOWIECKIEJ 
W ROKU  SZKOLNYM 2020/2021

Podstawa prawna:

1.Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2019 r. poz.
       1148,1078,1287,1680,1681,1818,2197 i 2248 )
 zgodnie z:

1)Uchwałą NR XXVII/194/17 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
        z dnia 22 marca 2017 r. 
w sprawie określenia kryteriów naboru w drugim etapie
        postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli  publicznych i oddziałów przedszkolnych
       w publicznych szkołach podstawowych,  dla których organem prowadzącym
        jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka.

2)Zarządzeniem nr 5/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia
       27 stycznia 2020r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania
        postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli
        oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których
        organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 2020/2021.

§1 

1)Niniejszy Regulamin określa procedurę i zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci 
        w wieku od 3 do 6 lat (w szczególnie uzasadnionych przypadkach także dzieci,
        które ukończyły 2,5 roku), do Przedszkola Miejskiego nr 1” Tęczowa Jedyneczka”
        w Rawie Mazowieckiej.
 

Tok postępowania rekrutacyjnego 

                                                                              §2

1.Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta
   Rawa Mazowiecka. 
2.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje się
   wolnymi miejscami w przedszkolu, to w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola
   mogą być przyjęci kandydaci z poza obszaru miasta Rawa Mazowiecka. 
3.Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do 1 lipca roku szkolnego 
   poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
4.Do postępowania uzupełniającego stosuje się przepisy niniejszego regulaminu.
5.W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest zgodna z liczbą miejsc,
   przyjęć do przedszkola dokonuje Dyrektor.
6.W przypadku większej liczby zgłoszeń, Dyrektor przeprowadza rekrutację zgodnie 
    z Regulaminem.
7.Zgłoszenia kandydata można dokonać do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli 
  prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka. We wniosku należy określić kolejność   
  wybranych przedszkoli, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych
   i złożyć ją w przedszkolu pierwszego wyboru.
8.Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok     
   szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu,
   w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
   (załącznik nr 1 do regulaminu)
 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  

§3

1.Rekrutację do przedszkola na kolejny rok szkolny ogłasza Dyrektor
      w formie pisemnego głoszenia.
 2.Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera termin i miejsce składania przez rodziców 
     deklaracji i wniosków zgłoszenia oraz informację o miejscu udostępnienia Regulaminu.
 3.Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 Dyrektor umieszcza:
    - na stronie internetowej przedszkola;
    - na tablicy ogłoszeń przedszkola. 

                                                                                §4

1.Rekrutacja do przedszkola odbywa się raz w roku przy wykorzystaniu elektronicznego 
    systemu naboru.
2.Elektroniczny system naboru do przedszkoli na terenie Miasta Rawa Mazowiecka 
   gwarantuje stosowanie jednolitych zasad zapisów i kryteriów przyjęcia dziecka 
  do wybranego przedszkola.
3.Elektroniczna rekrutacja do przedszkola trwa od 2 marca 2020 r. od godz. 8:00 
   do 31 marca 2020 r. do godz. 15:00  i obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu 
   oraz składanie papierowej wersji wniosku w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru.
4.Logowanie do systemu odbywa się poprzez stronę internetową 
   www.rawamazowiecka.przedszkola.vnabor.pl 
   Po zalogowaniu się do systemu należy wypełnić wniosek, a następnie wydrukować 
   i podpisany dostarczyć wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnianie kryteriów
   do siedziby przedszkola pierwszego wyboru.
5.Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu mogą skorzystać z komputera
   na terenie
 przedszkola lub pobrać papierową wersję wniosku w przedszkolu,
   wypełnić ją i po podpisaniu złożyć 
w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru.
   Następnie dyrektor wprowadzi wniosek do systemu.
6.Zarejestrowane w systemie naboru wnioski, zostaną przez system automatycznie
   uszeregowane zgodnie 
z kryteriami zawartymi w § 5 Regulaminu.
7.Dyrektor odpowiada za sprawdzenie danych wpisanych przez rodziców do wniosku 
   ze zgłoszeniem w systemie i wydaje rodzicom potwierdzenie przyjęcia dokumentu.
8.Warunkiem otrzymania potwierdzenia przyjęcia wniosku jest złożenie przez rodziców 
   dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów określonych 
   w Regulaminie.
9.Brak dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przez kandydata eliminuje   
   przyznanie punktów 
przez komisję rekrutacyjną.  

                                                                         §5 

1.Dzieci kończące w danym roku kalendarzowym 6,5 i 4 lata są przyjmowane 
   do przedszkola w pierwszej kolejności. 
2.W przypadku zgłoszenia w trakcie rekrutacji większej liczby dzieci niż ilość 
   wolnych miejsc w przedszkolu,w pierwszym etapie rekrutacji są brane
   pod uwagę łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:
        1) wielodzietność rodziny kandydata,
        2) niepełnosprawność kandydata,
        3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
        4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
        5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
        6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
        7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3.Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji przedszkole 
    nadal dysponuje wolnymi miejscami, komisja przystępuje do drugiego
   etapu rekrutacji.
4.W drugim etapie rekrutacji bierze się pod uwagę następujące kryteria o różnej wartości 
    wyrażonej w punktach: 

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje
edukację w przedszkolu lub w szkole podstawowej w przypadku dziecka przyjmowanego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

15 pkt

dane potwierdza dyrektor, na podstawie dokumentacji będącej  w posiadaniu danej jednostki

Dziecko, którego samotny ojciec (opiekun prawny) pracuje lub studiuje w trybie stacjonarnym albo dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują lub studiują w trybie stacjonarnym 

15 pkt

 

 

-dokument potwierdzający zatrudnienie  samotnego rodzica (opiekuna prawnego) albo obojga  rodziców 
( opiekunów prawnych): zaświadczenie z zakładu pracy,  w przypadku  samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarcze lub poświadczenie rozliczenia się
 z ZUS-em  lub Urzędem Skarbowym,

- dokument potwierdzający pobieranie nauki przez samotnego rodzica (opiekuna prawnego) albo obojga rodziców ( opiekunów prawnych) w trybie stacjonarnym: zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów

 

dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko wychowujące się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim 

8 pkt

zaświadczenie dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, wyrok sądu rodzinnego

czas pobytu dziecka w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin dziennie

7 pkt

oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie

dziecko uczęszczające wcześniej do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowane w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka;kryterium nie dotyczydzieci przyjmowanych do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

5 pkt

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu dziecka do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3


                                                                                     §6

1.Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów,
   o których mowa w § 5 ust. 2, odpowiednio:
          a)oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - wzór załącznik Nr 3
             do regulaminu, 
          b)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
             na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
             niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
             z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu
             osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, 
z późn. zm.),
         c)prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt
            zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
            żadneg dziecka wspólnie z jego rodzicem – oświadczenie – załącznik Nr 4
            do regulaminu,
        d)dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
            z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
            (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)- oświadczenie załącznik Nr 5 do regulaminu.
2.Oświadczenia potwierdzające spełnienia przez kandydata dodatkowych
   kryteriów zawartych w § 5 ust. 4, rodzic składa pod rygorem odpowiedzialności
   karnej za składanie fałszywych zeznań.
3.Rodzic składający oświadczenia zobowiązany jest do zawarcia w nich klauzuli o treści
    „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
4.Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających 
   okoliczności zawarte w oświadczeniach  (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia
   dokumentów);
5.W przypadku niepotwierdzenia w wyznaczonym terminie okoliczności zawartych 
   w 
oświadczeniu, komisja rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które
   nie zostało potwierdzone.
6.Na podstawie spełnianych przez dziecko kryteriów kwalifikacyjnych ustala się
   kolejność przyjęć.
7.W przypadku, gdy przedszkole przyjmie wszystkie dzieci zamieszkałe
   w Rawie Mazowieckiej i nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor może
   rozpatrzeć wnioski rodziców dzieci zamieszkałych poza terenem Miasta
   Rawa Mazowiecka, uwzględniając kryteria określone w §5 pkt 4.
   Pierwszeństwo mają dzieci rodziców zamieszkałych poza terenem miasta 
   a jednocześnie  pracujących na terenie miasta i na jego rzecz.
8.W przypadku, gdy przedszkole przyjmie wszystkie zgłoszone dzieci w wieku od 3 do 6 lat
   i nadal dysponuje wolnymi miejscami,dyrektor może rozpatrzyć wnioski rodziców
   dzieci 2,5 letnich, przy czym przyjmuje się kryterium wiekowe,zgodnie z datą urodzenia
   dziecka – od najstarszego do najmłodszego.
 

§7

Opublikowanie na stronie elektronicznego naboru i wywieszenie list kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola,
zawierających imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej
oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia dziecka do przedszkola
odbywa się w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola 17 kwietnia o godz. 8:00.
 

§8

1.Złożenie podpisanego wniosku zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami,
      lub deklaracji w terminie wskazanym w § 14 ust. 1 i 2 jest podstawą do zawarcia umowy
      na świadczenia udzielane przez przedszkole.
2.Rodzice zakwalifikowanych kandydatów mają obowiązek w ciągu 5 dni tj. do 28 kwietnia
   od wywieszenia list zgłosić się do przedszkola celem złożenia pisemnego potwierdzenia
   woli zapisu dziecka do przedszkola.
3.Niepodpisanie oświadczenia woli w terminie, o którym mowa w ust. 2 oznacza
    rezygnację 
z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata
    z listy kandydatów zakwalifikowanych.
4.Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, zawierające imiona i nazwiska kandydatów, 
   uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia
   do przyjęcia dziecka do przedszkola są wywieszane w widocznym miejscu
   w siedzibie przedszkola 30 kwietnia o godz. 8:00.
5.Umowy o korzystaniu z usług przedszkolnych podpisywane są w terminie do 31 sierpnia.
6.Niepodpisanie umowy na korzystanie z usług przedszkolnych w terminie, o którym mowa 
   w ust. 5 oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie 
   kandydata z listy dzieci przyjętych.

                                                                             §9

1.Rodzicom kandydatów nieprzyjętych do przedszkola służy prawo złożenia wniosku 
   o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola w terminie 7 dni
   od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
   i nieprzyjętych.
2.Komisja sporządza uzasadnienie w ciągu 5 dni od daty wpływu wniosku.
3.Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
   
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4.Dyrektor rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia   
   otrzymania odwołania.
5.Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
6.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje
   wolnymi miejscami,dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające,
   które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok,
   na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.
   Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego regulaminu stosuje
    się odpowiednio. 
7.Dyrektor przyjmuje dzieci w każdym czasie roku szkolnego, o ile są wolne
   miejsca 
w przedszkolu. 
8.W miarę możliwości tworzone są grupy jednorodne wiekowo.
9.O ile sytuacja w danym roku tego wymaga, dzieci są łączone w grupy
   zbliżone wiekowo.
 


Skład i prace komisji

§10

1.Komisja Rekrutacyjna zostaje powołana Zarządzeniem Dyrektora
     Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej.
2.W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi:
   -przewodniczący komisji – nauczyciel przedszkola,
   -członek komisji – nauczyciel przedszkola,
   -członek komisji – przedstawiciel rodziców,
   -sekretarz komisji – nauczyciel przedszkola.
3.W posiedzeniach Komisji Rekrutacyjnej może uczestniczyć przedstawiciel
   Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w charakterze obserwatora.
4.Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
      a)ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie
         do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
         niezakwalifikowanych,
      b)w przypadku uzyskania w II etapie rekrutacji takiej samej liczby punktów przez
          większą liczbę kandydatów, niż liczba wolnych miejsc, o przyjęciu kandydata
         decyduje komisja poprzez wylosowanie wniosków, stosownie do liczby posiadanych
          wolnych miejsc.
      c)podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
      d)sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
      e)rozpatrywanie wniosków rodziców o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka
        do przedszkola i sporządzenie uzasadnienia w ustawowym terminie.
5.Do zadań przewodniczącego komisji rekrutacyjnej należy:
      a)organizowanie posiedzeń i kierowanie pracami Komisji zgodnie z przepisami
         prawa
 i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
      b)prowadzenie prac Komisji w czasie każdego posiedzenia z uwzględnieniem
          następujących czynności:
             -zapoznanie z wykazem miejsc organizacyjnych,
             -zapoznanie z wykazem zgłoszeń dzieci do przedszkola,
             -zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola,
             -kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję zgłoszeń dzieci
               do przedszkola na podstawie kompletu dokumentów przedstawionych
               przez dyrektora przedszkola,
             -nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania
               dokumentacji przez Komisję, a w tym: składanie podpisów przez członków
               Komisji, protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania,sporządzania
               listy dzieci.
     c)odpowiedzialność za dochowanie poufności danych o kandydatach i ich rodzinach
        w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu.

ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

                                                                                                                                §11

1.Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy komisji rekrutacyjnej:
        a)ogłoszenie o terminie rekrutacji zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta 
           Rawa Mazowiecka.
        b)udostępnienie do wglądu rodziców i na stronie internetowej przedszkola
           regulaminu 
rekrutacji,
        c)przyjmowanie i wydawanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola” 
           oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców,
        d)odnotowywanie faktu złożenia wniosku,
        e)rozpatrywanie odwołań złożonych do dyrektora.
2.Powiadamianie organu prowadzącego o liczbie dzieci nieprzyjętych do przedszkola.
3.Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych i danych wrażliwych kandydatów 
   i ich rodziców lub opiekunów zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.
4.Archiwizowanie dokumentacji rekrutacyjnej.
5.Przyjmowanie dzieci do przedszkola na wolne miejsca w trakcie roku szkolnego. 

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI Z LISTY REZERWOWEJ

§12

 1.W przypadku zwolnienia się miejsca w przedszkolu w trakcie roku szkolnego,
       dyrektor przyjmuje dzieci z listy rezerwowej, wg ilości punktów przyznanych
       w postępowaniu rekrutacyjnym w grupie wiekowej, w której zwolniło
       się miejsce.
 2.Listę rezerwową generuje system naboru.
3.W przypadku otrzymania jednakowej ilości punktów zostaje powołana
   komisja odwoławcza w składzie: 
        -przewodniczący komisji – nauczyciel przedszkola,
        -członek komisji – nauczyciel przedszkola,
        -członek komisji – przedstawiciel rodziców,
        -sekretarz komisji – nauczyciel przedszkola.
   Na wniosek dyrektora w pracach komisji mogą wziąć udział przedstawiciele
   organu prowadzącego.
4.Komisja weryfikuje ponownie otrzymane dokumenty biorąc pod uwagę 
    kryteria zawarte w § 5.W nierozstrzygniętych przypadkach dopuszcza s
    losowy przydział wolnych miejsc.

   Z posiedzenia komisji odwoławczej sporządzony zostaje protokół.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

§13

1.Od 20 lutego do 27 lutego należy składać w papierowej wersji deklaracje
     o kontynuacji edukacji przedszkolnej w danej placówce.
2.
Od 2 marca od godz. 8:00 do 31 marca do godz. 15:00 odbywa się rekrutacja
    do przedszkola na dany rok szkolny.W tym okresie trwa składanie wniosków dzieci
     ubiegających się o przyjęcie do przedszkola w systemie naboru,za pośrednictwem
    strony internetowej oraz składanie papierowej wersji wniosków wraz
    z niezbędnymi  dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów
    w przedszkolu pierwszego wyboru.
 

3.Do 15 kwietnia trwają prace komisji- weryfikacja danych zawartych w oświadczeniach. 
4.17 kwietnia o godz. 8:00 następuje ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych do przedszkola w siedzibie przedszkola oraz
   w systemie naboru.
   Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się
   w pierwszym dniu roboczym. 
5.Od 17 do 28kwietnia przyjmowanie pisemnych oświadczeń woli rodziców.
6.30 kwietnia podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
   listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych.

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

§14

1.Od 11.05  do 12.06. złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
   wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
   warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępo­waniu
   rekrutacyjnym. 
2.Do 18.06. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
   do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie
   przez kandydata warunków lub kryteriów bra­nych pod uwagę
   w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodni­czącego
   komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust 7 ustawy.
3.22.06. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
   kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
4.Od 24.06 do 01.07. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
   do przedszkola  w postaci pi­semnego oświadczenia.
5.01.07. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
    kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
6.
Do 31 sierpnia – podpisywanie umów na korzystanie z usług przedszkolnych.
   Niepodpisanie umowy na korzystanie z usług przedszkolnych w terminie
   oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne
  skreślenie kandydata  z listy dzieci przyjętych. 
 


W PRZYPADKU, GDY KTÓRYKOLWIEK Z PODANYCH W REGULAMINIE TERMINÓW PRZYPADA W DZIEŃ WOLNY OD PRACY ZA WIĄŻĄCY UZNAJE SIĘPIERWSZY DZIEŃ ROBOCZY PRZYPADAJĄCY PO TYM DNIU.