KONCEPCJA PRACY

 

                                            KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

1.Misja przedszkola
Nasze przedszkole jest przedszkolem otwartym  na potrzeby dzieci  i rodziców, promującym zdrowy styl życia, przygotowującym do społecznego i intelektualnego funkcjonowania w społeczeństwie,zapewniającym wszechstronny,bezpieczny rozwój wszystkim wychowankom, umożliwiającym rozwój zawodowy swoim pracownikom.

2.Wizja Przedszkola
-Przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci, rodziców, pracowników i środowiska   lokalnego,stwarza przyjazną i twórczą atmosferę;
-Nasze dzieci wprowadzane są w świat trwałych  i uniwersalnych wartości, znają swoje
  prawa
 i obowiązki;
-Wdrażamy dzieci do życia w zgodzie z samym sobą (poznanie swoich możliwości, radzenie
  sobie z 
 porażką i sukcesem), z ludźmi i otaczającym światem;
-Zapewniamy warunki do wszechstronnego i indywidualnego rozwoju dziecka
  w atmosferze 
zrozumienia, życzliwości i wiary w siebie;
-W naszym przedszkolu realizujemy integrację jako formę współistnienia -
  wspólnej zabawy,
 nauki i wychowania - dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.
  Uczymy akceptacji, tolerancji i 
empatii.Przynosi korzyści zarówno dzieciom
  niepełnosprawnym, jak i zdrowym;
-Systematycznie analizujemy i diagnozujemy  osiągnięcia dzieci  podejmując  
  odpowiednie
 działania w celu osiągnięcia przez dziecko gotowości szkolnej;
-Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje, zdobywają kolejne stopnie awansu  
  zawodowego, 
ustawicznie doskonalą swoje umiejętności i wiadomości zarówno poprzez
  samokształcenie jak i  kursy, warsztaty, studia podyplomowe, wewnątrzprzedszkolne
  doskonalenie zgodnie z potrzebami  placówki;
-W pracy wychowawczo-dydaktycznej stosujemy metody aktywizujące, które pomagają
  naszym  dzieciom być otwartymi na podejmowanie różnorodnych działań, rozbudzać ich  
  ciekawość  poznawczą;
-Poprzez funkcjonalnie i estetycznie urządzone sale, dobrze wyposażony plac zabaw
  stwarzamy dzieciom warunki do bezpiecznego podejmowania aktywności ruchowej
  i zabaw twórczych;
-Wszystkie podejmowane działania są konsultowane z rodzicami i realizowane we
  współpracy z nimi i środowiskiem lokalnym;
-Absolwenci przedszkola rozpoczynają naukę w szkole bez stresu i z sukcesem;
-Dzieci prezentują swoje osiągnięcia poprzez udział w konkursach, festiwalach,występach
  artystycznych w środowisku lokalnym i przedszkolnym, co wpływa na  podnoszenie  
  jakości 
pracy  i wizerunek naszego przedszkola.

Absolwent  naszego Przedszkola:
-jest otwarty i przyjazny;
-jest kulturalny, koleżeński i tolerancyjny;
-zna przyjęte normy i wartości  oraz zgodnie z  nimi postępuje;
-rozumie potrzeby innych;
-szanuje cudzą własność, nie kłamie;
-ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze;
-potrafi współdziałać w zespole;
-jest zainteresowany nauką i  literaturą;
-jest samodzielny, sprawny, aktywny i pracowity;
-jest aktywny twórczo i  wrażliwy estetycznie;
-akceptuje i promuje zdrowy styl życia;
-ma bogatą wiedzę o środowisku społeczno- przyrodniczym;
-cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego;
-czuje się Polakiem i Europejczykiem;
-jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych:jest dojrzały społecznie,odporny emocjonalnie i zmotywowany do nauki w szkole.

   Przedszkole Miejskie nr 1 w Rawie Mazowieckiej na wniosek Rady Pedagogicznej po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców na mocy uchwały Rady Miasta od dnia 
30 maja 2011 r. nosi nazwę „Tęczowa Jedyneczka”. W związku z tym wydarzeniem  zostało opracowane nowe logo przedszkola.

   Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne:
-pedagoga specjalnego,
-specjalistów SI,
-specjalistę w zakresie terapii pedagogicznej,
-logopedę. 
  W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe do spraw:
-ds.planów 
i programów oraz koncepcji,
-ds. statutu,
-ds. ewaluacji,
-ds. promocji przedszkola,
-ds. podnoszenia jakości pracy placówki,
-ds. WDN,ds. pomocy psych. – pedagogicznej,
-ds.promocji zdrowia,ds.współpracy z rodzicami.

   Kadra tworzy życzliwą atmosferę sprzyjająca współdziałaniu i współpracy.Systematycznie doskonali organizację  i  przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci.
Dyrektor motywuje nauczycieli  do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

   Pomieszczenia przedszkolne,wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

   Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka,a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.W przedszkolu w zależności od potrzeb mogą być tworzone oddziały integracyjne,których zadaniem jest włączenie w proces wychowawczo-opiekuńczo-dydaktyczny dzieci niepełnosprawnych. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej,a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci. Działania przedszkola zmierzają w kierunku odkrywania w dzieciach ich zdolności i uzdolnień.

   Nasze działania oparte są o następujące zasady:
-Zaspokajamy potrzeby dziecka.
-Organizujemy jego aktywność.
-Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
-Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko.
-Integrujemy proces wychowania i edukacji.

   Przedszkole respektuje zasady wszechstronnego rozwoju dziecka. Propaguje dbałość 
o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują 
i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Już od pierwszych dni pobytu dziecka w przedszkolu prowadzone są działania w kierunku wspomagania dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych poprzez adaptację  i w poczuciu bezpieczeństwa.Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania
i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach.Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła.Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, tolerancję, przyrodę, ojczyznę.Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową  i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej.

   W przedszkolu odkrywa się w dzieciach ich zdolności i uzdolnienia a także wspiera się  rozwój  dzieci potencjalnie uzdolnionych.Stymuluje się  rozwój dzieci
o predyspozycjach
 muzycznych i literacko- teatralnych.
   Przedszkole wyrabia w dzieciach nawyki czytelnicze, rozbudza w nich kulturę językowo- literacką. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali  ich kompetencje poznawcze. Oferuje zajęcia zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców.

   Stosowane przez nas metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:
1.Metody czynne:
  -metoda samodzielnych doświadczeń,
  -metoda kierowania własną działalnością dziecka,
  -metoda zadań stawianych dziecku,
  -metoda ćwiczeń utrwalających.
2.Metody oglądowe:
  -obserwacja i pokaz,
  -osobisty przykład nauczyciela,
  -udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
3.Metody słowne:
  -rozmowy,
  -opowiadania,
  -zagadki,
  -objaśnienia i instrukcje,
  -sposoby społecznego porozumiewania się.
Codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacamy o nowatorskie metody:
  -Twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Knillów,
  -Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
  -Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
  -Edukację Matematyczną  wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
  -Pedagogikę zabawy (Klanza),
  -Kinezjologię Edukacyjną P Dennisona,
  -Techniki twórczego myślenia,
  -Muzykoterapia,
  -Bajkoterapia.

   Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości i imprezy przedszkolne:
-Pasowanie na przedszkolaka,
-Dzień Chłopca,
-Mikołajki,
-Wigilia w przedszkolu,
-Bal karnawałowy,
-Dzień Babci i Dziadka,
-Dzień Kobiet i Dziewczynek,
-Dzień Matki,
-Dzień Dziecka,
-Dzień Ojca – Festyn Rodzinny,
-wycieczki do Warszawy i  Łodzi  (udział w spektaklach Teatru Muzycznego lub lalkowego)'
-Tydzień Czytania Dzieciom w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

   Rodzice mogą obserwować swoje dzieci w działaniu i włączać się w różne aktywności. Uczestniczą w zajęciach otwartych i warsztatowych. Ponadto współdecydują  w sprawach przedszkola  i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy.Mają wpływ na koncepcję pracy placówki oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych.W przedszkolu funkcjonuje teatr w skład którego wchodzą rodzice, nauczyciele i dzieci.Owocna współpraca przedszkola z rodzicami sprzyja ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.

   Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne (w ramach edukacji ekologicznej), takie jak akcje „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”. Uczestniczymy też w akcjach charytatywnych o charakterze ogólnopolskim tj. „Świąteczna paczka”,Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy akcje  na rzecz rodzinnych domów dziecka - „Góra grosza” oraz lokalnym (zbiórka zabawek, słodyczy dla potrzebujących dzieci we współpracy z parafią Św. Pawła od Krzyża O.O.Pasjonistów).

   Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. Mamy swój kalendarz imprez i uroczystości. Należymy do ogólnopolskiej sieci „Klubu Czytających Przedszkoli”- codziennie czytamy dzieciom i zachęcamy rodziców do czytania w domu. Przedszkole posiada Certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie (do 31 sierpnia 2017 r.)

   W przedszkolu działa zespół regionalny „Mali Rawianie”.

   Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez stronę internetową i informator. Od wielu lat prowadzi kronikę. Systematycznie współpracuje z lokalnymi mediami.

Na rok szkolny 2019/2020 przyjęte zostały  trzy kierunki pracy dydaktyczno- wychowawczej:

"Matematyka dla Smyka"

1. Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci ,
2. Kształtowanie pojęć matematycznych
3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w życiu codziennym
4. Wyrabianie poczucia własnej wartości,
5. Motywowanie do przezwyciężania trudności,
6. Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.


"Kocham swoją Ojczyznę- jestem dobrym Polakiem"

1. Wprowadzanie dziecka w świat wartości.
2. Kształtowanie w dzieciach poczucia wartości; tolerancji dla odmienności czy słabości drugiego człowieka.
3. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
4. Zauważanie różnic między ludźmi świadczących o niepowtarzalności każdego człowieka.
5. Dostarczanie wiedzy w zakresie praw dziecka.
6. Zapoznanie dzieci z tradycjami i wartościami kulturowymi regionu rawskiego oraz Polski.
7. Wdrażanie do poszanowania kultury i tradycji regionu i kraju oraz tolerancji i szacunku wobec innych ludzi, języków i kultur.